DU HỌC HÈ

Tục ngữ (song ngữ)

Chí lớn thường gặp nhau Great minds think alike đồng thanh tương ứng, đồng khí tương cầu. Ngưu tầm ngưu, mã tầm mã Birds of a feather flock together Suy bụng ta ra bụng người. A thief knows a thief as a wolf knows a wolf Ăn quả nhớ kẻ trồng cây. Gratitude is the sign of noble souls Máu chảy, ruột mềm. When the blood sheds, the heart aches

Lý do

Cảnh sát chặn một ông đi ngoài phố lúc nửa đêm: – Ông đi đâu vào giờ này? – Tôi đi nghe giảng bài. – Lúc này thì ai giảng cho ông nghe? – Vợ tôi. (sưu tầm)

Chẳng nghe thấy gì cả

Thầy giáo trẻ hỏi học sinh: – Ai đã hái trộm táo của trường và còn làm gãy cả cành? – (Im lặng) – Thầy cao giọng hỏi đầy vẻ ám chỉ: Nào Peter, em có biết không? – Thưa thầy, em ngồi ở cuối lớp nên chẳng nghe thấy thầy hỏi gì ạ. – Em nói thế nào ấy chứ. Thôi được rồi, tôi sẽ có cách kiểm tra.

Tục Ngữ Tiếng Anh - Việt

-Ăn quả nhớ kẻ trồng cây. Gratitude is the sign of noble souls. -Ăn miếng trả miếng Tit for tat Measure for measure An eye for an eye Tooth for a tooth. -Ăn theo thuở, ở theo thời. Other times, other manCó mới nới cũ New one in, old one out. -Của thiên trả địa. Ill-gotten, ill-spent. -Cùng tắc biến, biến tắc thông. When the going gets tough, the tough

Ông chồng gan dạ

Bà vợ ở nhà, thấy ông chồng về liền hỏi: – Anh yêu! Hôm nay em đọc báo thấy có tin này… – Tin gì vậy em? – Anh yêu, có phải loài gặp nhấm đặc biệt hôi hám và phàm ăn không? – À! Đúng vậy đấy con chuột bé nhỏ của anh! (suu tam)

The bomb and the pilot

3 people were on a plane. One said to the pilot, “I have a glass bottle. What do I do with it?” The pilot told him to throw it out the window. The second one asked the same question and the pilot also told him to throw it out the window. The third one asked the pilot, “I have a bomb. What do I do with it?” The pilot told

Whisper

A mother took her little boy to church. While in church the little boy said. “Mommy, I have to pee.” The mother said to the little boy, “It’s not appropriate to say the word “pee” in church. From now on when you have to “pee” just tell me that you have to whisper.” The following Sunday, the little boy went to church with his father and during the service said

Pretend

Although this married couple enjoyed their new fishing boat together, it was the husband who was behind the wheel operating the boat. He was concerned about what might happen in an emergency. So one day out on the lack he said to his wife. “Please take the wheel, dear. Pretend that I am having a heart attack. You must get the boat safely to shore and dock it.” So she

THUẬT NGỮ TRONG TOÁN HỌC

1. absolute value /’æbsəlu:t ‘vælju:/: giá trị tuyệt đối 2. volume /’vɔlju:m/: thể tích 3. area /’eəriə/: diện tích 4. capacity /kə’pæsəti/: dung tích 5. polynomial /,pɔli’noumiəl/: đa thức 6. monomial /’mo(u)noumiəl/: đơn thức 7. binomial /bai’noumjəl/: nhị thức 8. unknown member /˄n’noun ‘membə/: ẩn số 9. fraction /’frækʃn/: phân số 10. denominator /di’nɔmineitə/: mẫu số 11. nominator /’nɒ mineitə/: tử số 12. equivalent to /i’kwivələnt tu/: tương đương với

UGLY BABY

  A woman gets on a bus holding a baby. The bus driver says, “That’s the ugliest baby I’ve ever seen.” In a huff, the woman slammed her fare into the fare box and took an aisle seat near the rear of the bus. The man seated next to her sensed that she was agitated and asked her what was wrong. “The bus driver insulted me,” she fumed. The man

Collective Nouns - Một số danh từ tập hợp

A shoal of fish: 1 đàn cá A pack of wolves:  1 bầy sói A school of whales: 1 đàn cá voi A gaggle of geese: 1 bầy ngỗng A pride of lions: 1 bầy sư tử A drove of ponies: 1 bầy ngựa A litter of kittens: 1 ổ mèo con A herd of cattle: 1 đàn gia súc A flock of sheep: 1 đàn cừu A watch of