Phổ thông Trung học

TAYLORS COLLEGE PERTH – CON ĐƯỜNG ĐẾN ĐẠI HỌC TÂY ÚC Giới thiệu trường Taylors College Perth Taylors College Perth thành lập năm 1991, khuyến khích sự sáng tạo và đổi

Taylors College được thành lập ở Melbourne, Úc vào năm 1920. Trường có 4 chi nhánh ở Melbourne, Sydney, Perth và Auckland. Taylors College là một trong 13 trường giảng

SYDNEY : Khám phá Sydney, thực hàng tiếng anh, kỹ năng lãnh đạo, thuyết trình quần chúng, sẵn sàng cho tương lai!

Nhiều học bổng hấp dẫn tới 50% từ trường Eynesbury bang South Australia cho năm 2017