THE SECRET

secret

Jill complained to Nina,
“Rosey told me that you told her the secret I told you not to tell her.”
“Well,” replied Nina in a hurt tone,
“I told her not to tell you I told her.”
“Oh dear!” sighed Jill.
“Well, don’t tell her I told you that she told me.”

 

(sưu tầm)

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Scroll to Top