BEFORE I MARRY SARAH

6921814_orig

Patient: “Doctor, before I marry Sarah next Saturday, there’s something I’d like to get off my

chest.”

Doctor: “What’s that?”

Patient: “A tattoo saying ‘I love Alice.'”

 

(sưu tầm)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *