Tục ngữ (song ngữ)

Chí lớn thường gặp nhau
Great minds think alike

đồng thanh tương ứng, đồng khí tương cầu.
Ngưu tầm ngưu, mã tầm mã

Birds of a feather flock together
Suy bụng ta ra bụng người.

A thief knows a thief as a wolf knows a wolf
Ăn quả nhớ kẻ trồng cây.

Gratitude is the sign of noble souls
Máu chảy, ruột mềm.

When the blood sheds, the heart aches
Một giọt máu đào hơn ao nước lã.

Blood is thicker than water.
Một nụ cười bằng mười thang thuốc bổ.

Laugh and grow fat.
Laughter is the best medicine.
Đừng chế nhạo người
Laugh and the world will laugh with you
Cười người hôm trước, hôm sau người cười
He, who has last laugh, laughs best
He who laughs last laughs best.
(sưu tầm)

Xem thêm:

Các tin liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *