KHÁC NHAU TRONG VĂN NÓI ANH ANH VÀ ANH MỸ

8_2

1. Cách dùng ‘just’, ‘already’ hay ‘yet’:

– Người Mỹ dùng từ ‘just’, ‘already’ hay ‘yet’ trong thì quá khứ đơn giản- the simple past tense, trong khi tại người Anh thường dùng những từ đó ở thì hiện tại hoàn thành – the present perfect.
e.g:
Người Mỹ nói: “I already had lunch.” hay “She didn’t arrive yet.”
Còn người Anh nói: “I’ve already had lunch.” hay…: “She hasn’t arrived yet.”

2. Cách nói giờ

– Nếu muốn nói 2:45 – 2h45 tại Anh, chúng ta có thể nói:
“Quarter to three”, hay 3:15 – 3h15 có thể nói “Quarter past three”.
– Trong khi đó, tại Mỹ, nói giờ như sau:
“Quarter of three” để chỉ 2:45, hay “Quarter after three” để chỉ 3:15.

3. Người Anh và người Mỹ cũng khác nhau trong cách nói:

–  Good: người Mỹ dùng good thay cho well,  e.g: I feel good (Mỹ) = I feel well (Anh)

– Người Anh dùng ‘have got’ hay ‘has got’ khi nói về sở hữu, trong khi người Mỹ thì thường hay dùng ‘have’ hay ‘has’.
e,g:

Tiếng Anh Mỹ, chúng ta có thể nói: “I have a new car.”
Còn trong tiếng Anh Anh thì thường là: “I’ve got a new car.”
(Về mặt nghĩa, hai câu trên không khác nhau)

– Dạng Past Participle của Get, người Mỹ dùng là Got, còn người Anh dùng là Gotten.

– Với động từ Aim, người Mỹ dùng cấu trúc “to aim to + V”, còn người anh dùng cấu trúc “to aim at + V ing”.
e.g: We aim to do something nice = We aim at doing something nice.
(sưu tầm)

Các tin liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *